Umów spotkanie

Finansowanie

Proces zakupu

1. Prezentacja inwestycji

 • Kontakt z działem sprzedaży
 • Otrzymanie dokumentów wprowadzających w Inwestycję

2. Zapoznanie z ofertą

 • Spotkanie z doradcą klienta
 • Omówienie oferty

3. Zapoznanie z dokumentami
sprzedażowymi

 • Szczegółowa analiza dokumentów:

– umowa deweloperska,
– prospekt informacyjny,
– rzuty lokali,
– standard wykonania

4. Wybór oferty

 • Wskazanie właściwego lokalu

5. Podpisanie umowy
rezerwacyjnej

 • Wyłączenie wskazanego lokalu ze sprzedaży
 • Wpłata kwoty rezerwacji (zaliczka na poczet lokalu)

6. Spotkanie z doradcą
kredytowym

 • Szczegóły w zakładce Finansowanie

7. Podpisanie umowy
deweloperskiej

 • Wyłączenie wskazanego lokalu ze sprzedaży

8. Wpłaty na Rachunek Powierniczy
(proporcjonalnie do zrealizowanych etapów budowy)

 • Jest to 8 transz w wysokości od 10% do 20%
 • Po zakończeniu budowy wpłata ostatniej transzy

9. Ostateczne rozliczenie
umowy deweloperskiej

 • Rozliczenie wpływów na rachunek powierniczy
 • Rozliczenie ewentualnych zmian deweloperskich

10. Przekazanie/odbiór mieszkania

 • Protokolarne przekazanie mieszkania

11. Podpisanie umowy sprzedaży

 • Podpisanie umowy przeniesienia własności
  (sprzedaży) mieszkania

Finansowanie

Informacja o rachunkach powierniczych

1. Deweloper zawarł z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowi-cach umowę otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego zwaną „Umowa Rachunku Powierniczego”), stosownie do treści której: Bank zobowiązał się do otwarcia i prowadzenia na rzecz Spółki otwartego mieszkaniowego rachunku, który może służyć wyłącznie do gromadzenia środków pieniężnych powierzonych Deweloperowi przez nabywców lokali w ramach zadania inwestycyjnego nr 1, w celu dokonania zapłaty ceny nabycia lokali . Bank prowadzi Rachunek Powierniczy, w ramach którego Nabywcy został przyznany numer rachunku indywidualnego, służący do wpłat oraz wykorzystywany do ewidencji wpłat i wypłat odrębnie dla Nabywcy.

2. Bank zobowiązany jest wypłacić Deweloperowi środki zgromadzone na Rachunku Powierniczym pod warunkiem potwierdzenia przez Bank ukończenia danego etapu realizacji zadania inwestycyjnego nr 1 określonego w harmonogramie zadania inwestycyjnego nr 1 oraz potwierdzenia poprawnego i zgodnego z harmonogramem zadania inwestycyjnego nr 1 procentu kosztów poniesionych na jego realizację.