Umów spotkanie

Polityka prywatności

Polityka prywatności


Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych:

Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ADMINISTRATOR” sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Waryńskiego 16A , jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem Umów i w trakcie ich realizacji. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe: Państwa dane osobowe przetwarzane są w niżej wymienionych celach:

 • realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych dla Państwa usług w tym, w szczególności tych związanych z zarządzaniem Państwa nieruchomościami tj. administrowaniem, obsługą księgową, postępowaniem windykacyjnym, obsługą techniczną, pomocą w zawieraniu umów z ubezpieczycielami itp.,
 • przygotowania i prowadzenia procesu sprzedaży oferowanych przez naszą Spółkę nieruchomości, w tym w szczególności prowadzenia systemu rezerwacji mieszkań, monitorowania płatności i przygotowanie notarialnej sprzedaży,
 • prowadzenia zapisów na najem mieszkań z zasobów Radomskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • realizacji obowiązków RTBS „Administrator” sp. z o.o. przewidzianych prawem w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych w celach archiwizacyjnych,
 • ochrony praw RTBS zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i sądowych,
 • prowadzenia działań marketingowych oraz przesyłania informacji o nowych usługach i ofertach w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód. Kto czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych RTBS „Administrator” sp. z o.o. nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba nazywana Inspektorem Ochrony Danych, z którą można się kontaktować pod adresem iod@rtbs.eu, lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Spółki z dopiskiem IOD. Na jakiej podstawie gromadzimy Państwa dane osobowe Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes RTBS „Administrator” sp. z o.o.. Obejmuje on świadczenie usług wynikających z zawartych z Państwem umów, ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich wszystkich Klientów Spółki. W niektórych naszych usługach dodatkowych podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniecie Państwo poinformowani. Możecie Państwo zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć. Nasi partnerzy, jako odrębni administratorzy danych osobowych, przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, zawartej z naszą Spółką umowy lub Państwa zgody.
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:
 • przepisów prawa, w szczególności: ustawa o gospodarce nieruchomościami i ustawa o własności lokali,
 • umowy o najem lokali,
 • umowy powierzenia zawartych ze Wspólnotami Mieszkaniowymi, z którymi mamy podpisane umowy o zarządzanie,
 • udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługuje Państwu prawo do:
 • uzyskania dostępu do swoich danych,
 • żądania sprostowania Swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • żądania usunięcia Swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych na wniosek swoich danych jeśli będzie to technicznie możliwe,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wnioski w sprawie realizacji Swoich praw dotyczących danych osobowych można złożyć:
 • osobiście w naszej Siedzibie,
 • elektronicznie na adres sekretariat@rtbs.eu lub iod@rtbs.eu
 • listownie na adres naszej siedziby. Gdzie mogę sprawdzić swoje dane osobowe: Dostęp do danych może zostać uzyskany osobiście w siedzibie spółki w Biurach Obsługi Mieszkańca lub telefonicznie po wcześniejszym uzyskaniu hasła lokatora. Gdzie można wnieść skargę, jeśli Państwa Prawa związane z ochroną danych zostały naruszone: Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).